Ledarstilen som funkar

2021-04-18

Det finns många idéer om ledarskap. Vissa tycker och tror att en ledare behöver vara auktoritär för att utveckla riktigt duktiga idrottare. Andra hävdar att det inte alls är nödvändigt, utan snarare riskerar skada idrottaren psykologiskt. Vad tror du? I denna artikel kommer du få läsa om olika ledarstilar, vilka som är mest uppskattade bland idrottarna och vilka som når bäst motivation och resultat.

Studier på temat görs regelbundet, med lite olika infallsvinklar. Den här studien från Journal of Coaching Education undersökte hur barn i 9-10-årsåldern beskrev en riktigt bra coach. Hur en bra ledare är kan såklart skilja både på individnivå och även mellan generationer. I just detta fall intervjuades barn som var födda i början av 2000-talet, så kallade “Generation Z” (personer födda mellan 1995-2014). Utifrån intervjusvaren kunde några teman urskönjas:

1. En bra ledare skriker inte utan behåller lugnet
Barnen som intervjuades tyckte bäst om en ledare som behöll lugnet och pratade med dem utan att skrika. Att skrika för att motivera upplever barnen snarare har en motsatt effekt då de inte känner sig bekväma när någon skriker runt dem. Istället bör tränaren behålla lugnet och prata med barnen, även i stressade situationer. Barnen vittnar inte om problem med att få höra saker de gjort fel och framför allt hur man ska bli bättre på det.

2. En bra ledare bryr sig och är uppmuntrande
En bra ledare behöver visa att den bryr sig om och är omtänksam om idrottaren. Det gäller själva idrottsprestationen och hur idrottaren ska nå sitt mål, men även personen inuti. Barnen är överens om att ledaren kan visa sin omtänksamhet genom att prata med dem, hur de känner, ge tips på hur man kan lyckas bättre och uppmuntra barnet att göra sitt bästa.

3. En bra ledare är kunnig
Ledaren ska dessutom kunna idrotten och ha utövat den själv. Därigenom kan ledaren bra övningar för att träna det som laget/idrottaren behöver bli bättre på.

3. En bra ledare involverar laget/idrottaren i beslut
Det visade sig att barnen föredrar en ledare som tar in deras tankar och åsikter när ett beslut ska tas. Barnen behöver inte alltid få som de vill, men vill känna sig lyssnade på och att deras åsikt värdesätts.

Dessa är alltså de drag som barnen själva uttrycker att de föredrar, men vi vet om att barn (eller vuxna) inte alltid vet vad som är bäst för dem. Frågar vi barn om de föredrar glass eller gröt till frukost så blir svaret antagligen glass, även om gröten är mer hälsosam. Så vilken ledarstil är den bästa sett till motivation och resultat?

I en litteraturstudie från 2017 samlade man in data från totalt närmare 2000 idrottare i åldern 14-43. Idrottarna låg på olika nivåer, spritt från amatör till elit och täckte en rad olika idrotter. Där undersöktes ledarstilar och deras koppling till motivation och prestation. Ur studien kunde två olika typer av ledare urskönjas: autonom, stöttande ledare och kontrollerande ledare.

Den autonoma, stöttande ledaren är en ledare som tar in idrottarens perspektiv, engagerar sig och bekräftar idrottarens känslor. Idrottaren får chans att ta egna beslut, bli mer självbestämmande, om än inom vissa ramar och begränsningar. Ledaren förklarar pedagogiskt och logiskt hur och varför något ska göras på ett visst vis men lämnar också idrottaren med möjligheten att vara den som avgör. Ledarstilen innebär också att man ger feedback utan att bara kritisera eller kontrollera, och uppfattas som vänlig och någon man kan anförtro sig till.

Den kontrollerande ledaren å andra sidan är på många sätt den autonoma, stöttande ledarens motsats. Ledarstilen innebär att idrottaren inte får ta egna beslut och ges inte logiska, pedagogiska förklaringar. Feedbacken som lämnas är ofta negativ och pressar idrottaren till att lyda. Utifrån dessa två olika ledarstilar är det uppenbart att den autonoma, stöttande ledarstilen matchar bäst det som barnen beskrev i studien innan om en riktigt bra ledare.

Den autonoma, stöttande ledaren bidrog till en större motivation, både inre och yttre (mer om motivation hittar du här). Idrottarna var också mer tillfreds och uppgiftsorienterade än de som hade en kontrollerande ledare. Detta är något som framkommit i flera olika studier. Motivation i sin tur har en tydlig koppling till prestation. I en studie med flera hundra franska tennisspelare såg man tydliga kopplingar mellan låg motivation och lägre resultat. Det resultatet går också att se i andra studier där man också kunnat se att självbestämmande i träningssammanhang leder till bättre självbestämmande i tävlingssammanhang, och i förlängningen bättre resultat.

Sammanfattningsvis har du alltså mycket att vinna på att vara en stöttande, engagerad ledare som involverar idrottaren i beslutsfattandet. Du ger feedback på ett sätt där du inte försöker sätta dig över idrottaren utan förklarar pedagogiskt och logiskt och uppmuntrar idrottaren att göra sitt yttersta. Du behöver inte vara rädd för att sätta ramar och begränsningar, men för att det ska få en positiv effekt behöver du också vara inlyssnande. På detta vis utvecklar du en idrottare som vågar ta egna beslut, känner motivation till sin idrott och i förlängningen når högre resultat. Win-win, skulle man kunna säga!

Hur skulle du beskriva en riktigt bra ledare?

Artiklarna vi skriver sammanfattar en del av den aktuella forskningsbilden. De är skapade som ett diskussionsunderlag med målsättningen att ge dig som läsare inblick i idrotts- och hälsorelaterade frågor.

Kontakta Oss