En naturlig hälsofrämjare

2021-02-21

Under det senaste året har vi uppmanats att hålla avstånd till varandra och minimera vårt resande. Allt fler verkar då ha bestämt sig för att istället utforska sitt närområde och den svenska naturen och bra är nog det. Det har nämligen en tydligt positiv effekt på oss att vistas i naturen.

År 2020 blev nog inte som någon av oss tänkt sig. Runt årsskiftet 2019/2020 började vi för första gången höra om något som kallades Corona eller Covid-19. Semesterplaner ställdes in och många fick rekommendationen att arbeta hemifrån istället för vid sin ordinarie arbetsplats. Händelser som denna kan kännas stressande och oroande, men alla kommer reagera olika på livshändelser som skakar om som denna pandemi. En del beror rimligen på hur vi är som personer men även naturen verkar kunna påverka detta.

I en nederländsk studie från 2010 med över 4500 deltagande personer undersöktes hur stressande livshändelser påverkar oss och om närheten till grönområden har någon inverkan på hur vi upplever dem. Man balanserade resultaten med hänsyn till ålder, inkomst, utbildningsnivå med mera och sorterade utifrån hur mycket grönområde man hade inom en 3-kilometersradie från sitt hem. Man undersökte huruvida dessa individer hade lämnat klagomål kring sin hälsa de senaste två veckorna, upplevd psykisk hälsa och en uppskattning av sin generella hälsa. Resultatet visade att en koppling mellan stressande livshändelser och de inlämnade klagomålen kring sin hälsa samt uppskattning av sin generella hälsa så spelade mängden grönområde i närheten till ens bostad en stor roll. De som hade större mängder grönområde i sin närhet klagade mindre och uppskattade sin generella hälsa som högre än de med mindre grönområde runt sig. Vad gäller den mentala hälsan så hittade man också tecken på att grönområden spelar roll, om än inte lika tydliga resultat som i de andra två kategorierna.

Det var alltså individers egna uppskattningar om sin psykiska hälsa. Gäller det även den fysiska hälsan? Faktum är att liknande mönster även går att se i andra studier, till exempel denna litteraturstudie. Forskarna valde ut totalt 17 studier som alla undersökt de fysiska effekterna av naturupplevelser. Ett urval av studier har sammanfattats utifrån fyra olika fysiska kroppsfunktioner: hjärnaktivitet, kardiovaskulära systemet (hjärt-/kärlsystemet), endokrina systemet (sköter hormonutsöndring) samt immunsystemet.

Enbart en av studierna forskarna tittade närmare på undersökte hur naturupplevelser påverkade hjärnaktiviteten. I vissa delar av mätningen kunde man se positiva effekter av naturupplevelser, men som helhet var resultatet blandat. Sammantaget sett är det svårt att säga någonting med riktig säkerhet mer än att det finns positiva tendenser.

När man istället tittar på det kardiovaskulära systemet (hjärt-/kärlsystemet) syns positiva effekter på blodtrycket. Två studier visade tydliga positiva effekter, sex visade blandade resultat med ömsom positiv effekter och ömsom obetydlig effekt och de sista tre studierna visade obetydliga skillnader. Åtta av totalt elva studier uppvisar alltså positiva resultat. Hjärtfrekvens mättes också det med positiva resultat i de flesta studier och obetydliga skillnader i de andra fallen. Sammantaget syns alltså tydliga positiva tendenser även här. Sju av nio studier rapporterar positiva effekter av naturupplevelser.

Vad gäller det endokrina systemet (hormonutsöndring) syntes blandade, men mestadels positiva resultat. Det allra starkaste exemplet var på nivån av kortisol i blodet. Kortisol är det som emellanåt kallas för vårt “stresshormon”, eftersom kortisolhalten i blodet har en tendens att öka när vi stressar. Naturupplevelserna visade sig alltså ha en positiv inverkan på vår kropps stressnivåer.

Det allra sista man undersökte var immunsystemet och hur det påverkades. Även här syntes blandade resultat, där delar av det som undersöktes visade tydliga positiva effekter och andra delar obetydliga förändringar. Sammantaget även här får resultatet ses som positivt, för även om inte alla undersökningarnas delar gav något märkbart positivt utslag så fanns det de delar med signifikant effekt. Vad

drar vi då för slutsats av all denna forskning? Naturupplevelser och grönområden har:

  • Positiv psykologisk inverkan på hur vi själva upplever vår hälsa
  • Fysiskt mätbar effekt på t.ex. blodtryck, stress och till viss del även vårt immunsystem

Utifrån dessa studier går det alltså att sticka ut näsan så långt att man kan säga att naturen har en positiv inverkan på oss på flera fronter. Frågan är om det även påverkar oss på fler sätt än de som forskningen lyckats hitta.

Har du något ämne som du vill att vi ska skriva om? Hör av dig! Vi finns på Facebook, Instagram och såklart via kontaktformuläret här på hemsidan.

Artiklarna vi skriver sammanfattar en del av den aktuella forskningsbilden. De är skapade som ett diskussionsunderlag med målsättningen att ge dig som läsare inblick i idrotts- och hälsorelaterade frågor.

Kontakta Oss