Hälsostil reder ut begreppet Hälsa

2020-03-10

I den här artikeln diskuterar vi vad hälsa är, och var hälsa skapas. Samtidigt som vi väljer att skriva om det breda ämnet hälsa, är vi medvetna att hälsa många gånger är väldigt individuellt, men vi ämnar att skapa en “base line” som kan användas för att beröra fortsatta artiklar och frågor.

Vad är Hälsa

World Health Organization (WHO) 1948 tog fram en definition för hälsa som lyder:

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och handikapp”

Det är en definition som håller än idag, på många sätt. Men samtidigt har vi sett att vår hälsa är ett resultat av ett holistiskt levnadssätt, som förtjänar en aning mer nyanserad definition. En definition som kan anses erbjuder en modern och nyanserad definition är hämtad ur boken Hälsa & Hälsopromotion, 2008, skriven av Jan Winroth:

”Hälsa är att må bra – och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav – och för att kunna förverkliga personliga mål”

I det ovanstående citatet tar man hänsyn till den upplevda hälsan; att må bra, och frågan om resurser/förmågor att klara av den moderna världens alla krav, samt förverkligandet av det som är viktigt för oss. Definitionen berör samspelet mellan ett fysiskt och psykiskt välmåendet som illustreras i nedan modell. Dessutom kan man inkludera dagens höga stress som en del av vardagens krav, vilket allt mer blivit en avgörande faktor för vårt välmående. Men det som verkligen erbjuder en modern och högst aktuell nyansering är delen om att kunna förverkliga personliga mål. Vilket jag anser handlar om vår känsla av sammanhang, ett begrepp som förklaras på det här viset:

Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky. Enligt Antonovsky kan en individ vara i god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. Detta innebär att människor kan anses ha god hälsa trots att de är exempelvis fysiskt sjuka.

När vi ger vår situation, våra omständigheter mening ger vi oss förmågan att skapa ett välmående.

Viktor Frankl en österrikisk neurolog och psykiatriker, och upphovsmannen till logoterapin, en form av existentiell analys inom den humanistiska psykologin, påstod att människan kan inte bara vara lycklig, utan hon behöver en anledning att vara så/lycklig. Viktor Frankl menar också på att vi har alltid frihet att välja vår attityd i varje situation, även under de mest utmanande stunderna.

“Allt kan tas ifrån en man eller kvinna förutom en sak: den sista av människans frihet att välja ens attityd under vilka givna omständighet som helst, att välja sin egen väg.”

- Viktor Frankl

Nedan modell; Hälsokorset, erbjuder en förenklad förklaring till det ovannämnda:

Var skapas Hälsa

Vi har alla ett arv, genetiska faktorer som bidrar till vår hälsa, men modern forskning har visat (genom epigenetik) att vi har en betydligt större förmåga att påverka vår hälsa genom våra livsstilsval vi gör, än att vi enbart är offren under våra gener. Det betyder att vår omgivning, våra val och våra handlingar påverkar hur våra genetiska faktorer uttrycker sig.

Vår hälsa är en kombination av vår Livsstil/Levnadsvanor, Genetiska faktorer samt vår Omgivande miljö. Samspelet kan illustreras i nedan bild:

När vi bestämmer oss för att förbättra eller förändra vår hälsostatus, så är det inte enbart på gymmen eller i köket som vår hälsa påverkas, utan det är en serie faktorer som alla bidrar till vårt välmående. Och vi är heller inte enbart offer under omständigheter, arv och våra gener, utan vi har alltid möjlighet att välja en mer positiv och konstruktiv attityd som hjälper oss att förbättra vår situation. Med rätt inställning och fokus, och genom handling ger vi oss själva möjligheten att leva ett mer hälsosamt liv, ett liv med välmående, balans och självförverkligande.

I korthet:

Vårt välmående är subjektivt, och påverkas av våra livsstilsval, omgivande miljö och vårt genetiska arv. Vår hälsa kan förbättras och förändras genom valen vi gör i vardagen med hänsyn till ett holistisk hälsoperspektiv.

Testa dig själv:

Placera dig själv på hälsokorset (se ovan illustration), genom att t.ex se de olika polerna som en skala mellan 0-10, där noll är fullständigt sjuk/mår dåligt, och 10 är fullständigt frisk/mår bra. Fråga dig själv om du upplever att du har resurser och förmågor att klara av vardagens krav, samt om du aktivt deltar i förverkligandet av dina personliga mål? Ta sedan en funderare kring vilka områden som påverkar din hälsa mest för tillfället, positivt eller negativt. Har du upptäckt någon potential, ser du ett behov av en förändring?

Artiklarna vi skriver sammanfattar en del av den aktuella forskningsbilden. De är skapade som ett diskussionsunderlag med målsättningen att ge dig som läsare inblick i idrotts- och hälsorelaterade frågor.

Kontakta Oss