Att leva med ADHD inom idrotten

2019-07-15

Vi har tidigare skrivit en artikel om vad ADHD är och hur idrotten kan jobba för att ungdomar med ADHD ska bli mer inkluderade. Vi tog även upp vad ungdomarna behöver och hur idrotten kan nyttja deras styrkor. För att förstå ADHD-diagnosen behöver vi lyssna på hur barnen/ungdomarna känner och upplever den. Fokuset i denna artikel kommer ligga på hur ungdomar upplever ADHD. Vi kommer utgå från en artikel där man sammanställt resultat från 16 studier.

Sammanställningen ledde till att forskarna kunde kategorisera svaren. Genom att slå ihop liknande svar kom man fram till ett antal kategorier. Varje kategori har underkategorier och sedan har man försökt att plocka ut exakt vad ungdomarna syftade på. I tabellen nedan ser man några av kategorierna. Tabellen är inte fullständig, vi har valt att plocka ut de delar som är relevanta för denna artikel. Kategorierna är inte kopplade till varandra vilket betyder att vi valt ut delar av vad hela studien visade. Ta gärna en titt på hela tabellen, vi har även översatt den från engelska till svenska.

Kategori Underkategori Sammanfattning av kategori
Erfarenheter kopplade till egna kroppen och tankar Brist på kontroll Brist på kontroll: En känsla av inte kunna påverka vid bristande kontroll över eget beteende, avsikter, känslor och uppmärksamhet.
Ha svårigheter Problem med lärande och tankar kring detta: Svårt att förstå vad de hörde. Negativa känslor och ilska när det gäller dessa svårigheter.
Vara biologiskt bestämd En medicinsk sjukdom, vara biologiskt annorlunda
Erfarenheter kopplade till det sociala livet (skola, familj, vänner etc Andras förväntningar är ett problem Andras förväntningar var orealistiska och svåra att möta, ledde till att bristande kontroll.
Erfarenheter av att bli sedd som den som skapar problem Känslan av att bli sedd som den man kan skylla på vid olika incidenter. Erfarenheter av mobbning
Brist på tillhörighet Bli sedd som annorlunda. Vilja vara som alla andra. Känslan av att vara utanför och svårigheter med att bli en del av grupper
Ta emot hjälp från andra Få hjälp från någon närstående. Behöver anpassa sig till miljön. Behöver acceptans från andra
Erfarenheter relaterade till sin egen identitet Utmaningar i hur vi ser oss själva Negativ syn på sig själv. Ser sig själv som dålig, misslyckad och galen. Negativa känslor i relationer på grund av svårigheterna. Beskriver sig själv utifrån symptomen. Ser sig själv utifrån hur de blir uppfattade av andra.

Sammanfattning av tabellen:

Som vi kan läsa i tabellen upplever ungdomar med ADHD olika typer av svårigheter. Ungdomarna upplever minskad kontroll över sig själva och sina tankar. De känner sig även annorlunda från andra och blir ofta sedda som orsaken till olika problem. Andra människors förväntningar ses också som en svårighet då de upplever att de inte kan leva upp till dessa. Det finns en känsla av misslyckande och otillräcklighet bland dessa ungdomar, de känner sig helt enkelt vilse. Under “sammanfattning av kategori” i tabellen går det att läsa exempel på vad ungdomar med ADHD sagt som svårigheterna, vad de känner och vilket stöd de själva tycker att de behöver.

Ungdomarnas upplevelser kopplat till idrotten:

I tidigare artikel om ADHD tog vi upp statistik som visar att ca 10% av alla pojkar och 5% av flickorna i Stockholms län fått diagnosen. Vi tog även upp att ADHD innebär svårigheter med hyperaktivitet, koncentration och impulsivitet. Utifrån det kan vi lägga upp strategier för hur bl.a. idrotten kan arbeta för att inkludera dessa ungdomar. Tittar man på studien som vi sammanfattat i denna artikel ser vi att det finns fler saker vi behöver ta hänsyn till när det gäller ungdomar och ADHD.

Bara genom att ha kunskapen kring hur ungdomarna känner kan vi göra skillnad. Som coach är det inte svårt att samtala med ungdomarna. Får vi inte svar genom samtal så kan vi kanske genom deras agerande gentemot medspelare känna av frustration, ilska eller andra känslor. Dessa ungdomar behöver bli sedda och förstådda. Om detta inte händer i tidig ålder finns en risk att deras identitet bildas genom egenskaper som att inte ha någon kontroll, vara annorlunda, vara orsaken till problem. Detta är kanske inte så svårt som vi tror. Om idrottsföreningar får denna kunskap så har vi också lyckats lägga en grund för ett arbete som i slutändan kommer leda till en mer inkluderande idrott. Vi skickar också med tre enkla tips till coacher:

Tre tips för coacher

  • Ha individuella samtal med varje spelare. Det kanske tar lite tid men är ofta värt det i längden! På så sätt kan vi lyssna in känslor.
  • Kolla på beteenden när ungdomarna utövar sin idrott, är det något som sticker ut?
  • Identifiera vad ungdomarna tycker är roligt ? försök få in mer av det i idrotten.

Artiklarna vi skriver sammanfattar en del av den aktuella forskningsbilden. De är skapade som ett diskussionsunderlag med målsättningen att ge dig som läsare inblick i idrotts- och hälsorelaterade frågor.

Kontakta Oss